VOP

Všeobecné podmínky poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

 

(A) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti Lukáš Koloc, Clean-up! Service, IČ: 03453511, se sídlem Kavánova 1110, Lomnice nad Popelkou, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen zhotovitel), platí pro všechny dodávky úklidových služeb zhotovitelem všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen objednatel).

 

(B) Vstoupí-li objednatel do obchodního vztahu se zhotovitelem, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

(C) Veškeré dohody, k nimž mezi zhotovitelem a objednatelem v souvislosti s poskytováním úklidových služeb dochází, musí být učiněny písemně. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

 

(D) Podmínky sjednané v objednávce či samostatné smlouvě odchylně od těchto VOP mají přednost.(E) Potvrzením termínu objednané služby objednavatel potvrzuje seznámení a souhlas s VOP

 

Uzavření smlouvy o provedení úklidových služeb, termín dodání a ceny služeb

 

(A) Nabídky zhotovitele v propagačních materiálech jsou nezávazné, pokud není v nabídce výslovně stanovena její závaznost.

 

(B) Objednávky objednatele musí být učiněny písemně, e-mailem, přes messenger nebo Whatsapp. Ústní nebo telefonické objednávky objednatele jsou možné pouze v případě, že bude dodatečně objednatelem písemně potvrzen jejich obsah.

 

(C) Smlouva o provedení úklidových služeb vznikne písemným přijetím objednávky objednatele ze strany zhotovitele nebo tak, že zhotovitel objednané služby poskytne. Předmětem smlouvy je provedení úklidu v prostorech vymezených v objednávce, přičemž rozsah úklidu, tj. podrobný výčet a druh úkonů úklidu, a bližší vymezení prostor, ve kterých bude úklid realizován, včetně jejich výměr, musí být také uveden v písemné objednávce služeb. Základní rozsah prací dle typu úklidu

 1. Bězný úklid (pravidelný) – Mytí koupelny v bězném rozsahu, kuchyně bez vnitřních prostor a spotřebičů uvnitř, utření běžně dostupných prostor, dvěří, luxování a vytření podlah 

 2. Nepravidelný úklid – (běžný úklid) + otření vršků vč. kuchyně, mytí obkladů v koupelně a WC, 

 3. Úklid po malování – (nepravidelný úklid) + odstranění zbytků malby v prostorech

 4. Úklid po rekonstrukci – (úklid po malování) + odstranění stavebního materiálu (v závislosti na životnosti podkladu), stavebního prachu

 5. Mytí oken – skleněné tabule, rámy vč. vnitřku, parapety

 6. Čištění koberců a čalounění – Pohledová část čalounění, dostupná plocha koberců 

 

(D) Objednatel v objednávce uvede zejména obchodní jméno, kontaktní osobu, adresu, IČ, DIČ, druh a rozsah objednávaných služeb (rozsah úklidu dle typu, příp. podrobný výčet a druh úkonů úklidu a bližší vymezení prostor, ve kterých bude úklid realizován nad rámec výše uvedených), požadovaný termín plnění, místo plnění a způsob platby.

 

(E) Termín pro poskytnutí služeb počíná běžet od protokolárního předání prostor, ve kterých mají být objednané služby poskytnuty. Předmětné prostory musí být předány zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla dle stavební připravenosti, jejíž podmínky tvoří přílohu těchto VOP, zejména se zajištěním ničím neomezeného přístupu k dodávkám vody a elektřiny, zajištěním parkovacího místa v blízkosti místa plnění, atd…

 

(F) Zhotovitel si vyhrazuje právo termín plnění změnit, zejména v důsledku nepředvídatelných událostí na straně zhotovitele. Takto nově určený termín plnění se zavazuje zhotovitel objednateli co nejdříve dle možností sdělit po zjištění výše uvedené překážky bránící splnění původně sjednaného termínu poskytnutí služeb.

 

(G) Nedodržení termínu dodání služeb neopravňuje objednatele ke zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy či odložení platby vzhledem k dohodnutým podmínkám nebo k provedení srážek či kompenzací jakéhokoliv druhu. Objednatel není oprávněn ani k uplatňování jakékoliv sankce za opožděné dodání.

 

(H) Zhotovitel je zproštěn veškeré odpovědnosti za nedodržení termínu plnění zejména v těchto případech:

– pokud objednatel nedodrží platební podmínky a do doby, než tyto budou splněny

– pokud objednatel neposkytl zhotoviteli informace, které byl povinen poskytnout v požadované lhůtě

– v případě zásahu vyšší moci, kterou se rozumí zejména stávka, epidemie, válka, požár, záplava, nepřízeň počasí či jiná živelná pohroma, nehoda na vybavení, přerušení nebo zpoždění dopravy, nedostatek surovin, apod …

 

(I) V případě odložení počátku plnění na žádost objednatele je zhotovitel oprávněn ke sjednané ceně služeb připočíst i paušální úhradu nákladů spojených s odkladem počátku plnění ve výši 5-15 % z konečné ceny služeb, pokud bude žádost objednatele doručena méně než 4 dny před předpokládaným termínem zahájení prací.

 

(J) V případě nepředání prostor k provedení úklidových služeb zhotoviteli v předpokládaném termínu bez předchozího oznámení méně než 1 pracovní den předem (min 2 dny, před započetím služby)je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případ takového odstoupení vznikne zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % ze sjednané ceny služeb.

 

(K) Cena služeb obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému poskytnutí služeb. V ceně služeb nejsou zahrnuty náklady na dodávky vody a elektřiny spotřebované zhotovitelem při poskytování služeb, náklady na likvidaci odpadu a náklady spojené se zajištěním parkovacího místa pro potřeby zhotovitele v blízkosti místa plnění dle § 2 odst. 5 těchto VOP. V případě nezajištění parkovacího místa v blízkosti Předmětných prostor může zhotovitel navýšit cenu díla o náklady na parkování v blízkosti Předmětných prostor.

 

(L) Předpokládaná cena služeb je sjednána podle předpokládaného rozsahu úklidových prací na základě požadavků a specifikace objednatele a může být změněna podle skutečného rozsahu provedených úklidových prací. Pro určení konečné ceny za provedení díla jsou rozhodné jednotkové ceny uvedené v objednávce potvrzené zhotovitel, případě v ceníku zhotovitele na jeho webových stránkách, a reálný rozsah prací, které budou na základě uzavřené smlouvy provedeny.

 

(M) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, pokud bude třeba předpokládanou cenu služeb překročit o více než 10 % a sdělit objednateli všechny důvody pro zvýšení předpokládané ceny služeb. Objednatel může bez zbytečného odkladu po takovém Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

 

Platební podmínky

 

(A) Úhrada ceny služeb bude provedena objednatelem po provedení služeb na základě faktury zhotovitele. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 5 dnů od jejího vystavení.

 

(B) Není-li na faktuře uveden jiný den splatnosti, jsou pohledávky zhotovitele (zejména cena služeb) splatné do 7. dnů od jejich vystavení, a to bankovním převodem na účet zhotovitele či jiným způsobem podle dohody zhotovitele a objednatele.

 

(C) Faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

 

(D) Je-li objednatel s plněním kterékoliv pohledávky zhotovitele v rámci obchodního vztahu se zhotovitelem v prodlení, vznikne zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

(E) V případě platebních obtíží objednatele, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění pohledávek zhotovitele, zejména v případě prodlení s platbou, je zhotovitel oprávněn zastavit veškeré další poskytování služeb, případně požadovat, aby cena za tyto další služby byla uhrazena předem nebo aby byla poskytnuta objednatelem přiměřená jistota. Zhotovitel je v případě uvedeném v první větě tohoto ustanovení rovněž oprávněn prohlásit všechny doposud nesplatné pohledávky za objednatelem za splatné a tyto se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost sdělí zhotovitel objednateli neprodleně písemným oznámením.

 

Poskytnutí služeb, předání místa plnění

 

(A) Zhotovitel je při poskytování služeb povinen: – postupovat podle svých odborných schopností a znalosti; – dodržovat technologie jednotlivých úklidových prací v souladu s uzavřenou smlouvou; – provádět práce řádně a pečlivě, zejména s ohledem na bezpečnost a zdraví osob. Shromažďovat odpady vzniklé při provádění úklidu v souladu s provozními instrukcemi objednatele o nakládání s odpady, se kterými byl zhotovitel seznámen; – předcházet škodám; – dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy týkající se požární ochrany; pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situace na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit, a neprodleně o tom informovat objednatele; – odstranit zjištěné nedostatky nejpozději do 48 hodin od vyzvání objednatelem.

 

(B) Objednatel je při poskytování služeb povinen: – 

 1. zajistit nerušený výkon úklidových služeb zhotovitele v místě plnění

 2. zajistit stavební připravenost prostor, ve který budou úklidové práce prováděny

 3. poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění jeho povinností

 4. seznámit před zahájením plnění zástupce zhotovitele s prostory, ve kterých bude prováděn úklid

 5. poskytnout zhotoviteli v rozsahu nezbytném pro řádné provedení služeb bezplatně ničím neomezený přísun vody a elektrickou energie v místě plnění nebo jeho bezprostřední blízkosti, zajistit likvidaci odpadu vzniklého při poskytování služeb a zajistit bezplatné parkovací místo v bezprostřední blízkosti místa plnění

 6. v přiměřeném předstihu oznámit zhotoviteli provozní změny, které budou mít vliv na poskytování služeb

 7. vést veškerou komunikaci se zhotovitelem výhradně přes pověřenou osobu danou domluvou, příp. na info@clean-up.cz)

 8. zajistit, aby již uklizené prostory nebyly znečišťovány činností objednatele nebo jeho smluvních partnerů. Odstranění takového znečištění z již uklizených prostor je považováno za vícepráce a k jeho nebude provedeno, pokud nebude dodán písemný požadavek objednatele.

 

Uplatňování práv z vadného plnění

 

(A) Objednatel má právo kontrolovat provádění úklidových prací a v případě zjištěných nedostatků v průběhu plnění zaslat reklamaci na email: info@clean-up.cz nebo jinou písemnou formou.

 

(B) O předání dokončeného díla bude objednatel informován pracovníky. Smluvní strany sjednávají možnost předat dílo i po částech. K tomuto je objednatel povinen poskytnout součinnost. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečném předstihu před dokončením prací. Nepřevezme-li objednatel dílo osobně, považuje se dílo za dokončené a předané v den, který zhotovitel oznámil objednateli ve výzvě k převzetí díla.

 

(C) Objednatel je povinen prohlédnout prostory, ve kterých byl proveden úklid, před jejich převzetím po poskytnutí úklidových služeb. Případné vady díla či nedodělky zjištěné před převzetím prostor je objednatel povinen oznámit bez zbytečného prodlení, nejdelé v den provedení služby zhotoviteli, a v případě, že nebudou odstraněny před předáním díla, je zaslat písemně. Zhotovitel je povinen jemu oznámené vady či nedodělky odstranit bez zbytečného prodlení.

 

(4) Za vady či nedodělky zjištěné po protokolárním předání díla nenese zhotovitel odpovědnost.

 

(5) Uplatnění reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení platby za vyfakturované služby a pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany objednatele.

 

(6) Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu.

 

(7) Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s poskytováním úklidových služeb.

Rozhodné právo, soudní příslušnost

 

(1) Veškeré dodávky služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při poskytování služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

(2) Místní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí sídlem zhotovitele. Zhotovitel je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu objednatele.

 

(3) Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinností ze smluv uzavřených se zhotovitelem jinou formou než písemnou, a to pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. To se vztahuje i na postoupení pohledávek objednatele za zhotovitelem. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního jednání. Postoupení jakékoli smlouvy uzavřené se zhotovitelem jako celku je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

 

(4) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o provedení úklidových služeb uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a jsou k dispozici na webových stránkách www.clean-up.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021

 

Informace ke zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme jako zákazníky naší společnosti Lukáš Koloc, IČ:03453511, o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Naší snahou je Vám informovat, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží, případně i na e- shopech a při návštěvách našich internetových stránek a kontaktech s potencionálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat a rovněž Vás informovat o tom, jaká práva Vám jako fyzickým osobám náleží v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Projděte si tedy prosím následující informace.

 

Správce vašich údajů

 

Tyto informace jsou účinné od 1. 5. 2021 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění naší informační povinnosti jako správce podle čl. 13 GDPR. Správce vašich údajů Správcem vašich údajů je společnost Lukáš Koloc IČ:03453511 (dále jen „Správce“). Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kategorie osobních údajů

 

1. Základní identifikační údaje

a) jméno a příjmení, název obchodní firmy

b) IČ, DIČ

c) fakturační adresa, dodací adresa

d) adresa místa podnikání

 

2. Kontaktní údaje

a) telefonní číslo

b) kontaktní email

 

3. Údaje o poskytnutých službách

a) druh, specifikace poskytovaných služeb

 

4. Údaje ze vzájemné komunikace Pokud bude potřeba při plnění smlouvy vzájemné komunikace, kupř. za účelem verifikace některých údajů, může jít o komunikaci v písemné, telefonické nebo elektronické podobě, může být o této komunikaci proveden zápis.

 

Pro daňové účely jsou archivovány smlouvy po dobu 10 let.